Játékszabályzat

Magyar Drogéria Kft.
„Glossy a kosárba, ajándék a konyhába”
Részvételi és Játékszabályzata 

1. A játék szervezője A „Glossy a kosárba, ajándék a konyhába” (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Magyar Drogéria Kft. (székhely: 1085. Budapest, József krt. 69. fszt. 1., továbbiakban:
„Szervező”). A Szervező által lebonyolított Játékra a jelen részvételi és Játékszabályzat alkalmazandó.

2. A Játékban való részvétel feltételei
A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött állampolgár, természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki nem tartozik az alábbiakban felsorolt kizárások hatálya alá és a játék időtartama alatt bármely Reál Élelmiszer, Reál Pont valamint a G’Roby üzletben legalább egy alkalommal (egy blokkon) legalább 2.000,- Ft értékben vásárol az alábbi termékekből:
- Glossy Szilikonos sütőpapír 8M (38*800cm)
- Glossy Alumínium fólia 30M (29cm; 9my)
A Játékban nem vehetnek részt a Játék szervezésében vagy lebonyolításában
közreműködő ügynökségek, cégek, ezek tulajdonosai, vezetői, tisztviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.


3. A Játék időtartama:

2020. október 28-tól 2020. december 06-ig tart.
Az ezen időtartamok előtti és utáni időpontokban beérkezett Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A beküldött Pályázatok a megadott időpontban történő vásárlás esetén érvényesek, a megadott időpont előtti és utáni pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A Játékban kizárólag a Reál Élelmiszer, Reál Pont és G’Roby üzlethálózatból származó, egyszerre minimum 2. 000,- Ft értékű fent megnevezett termékek vásárlását igazoló pályázatok vesznek részt, a 2. pontban meghatározottak szerinti feltételekkel.

4. A Pályázatok beküldésével kapcsolatos információk


A Játék Internetes feltöltési oldala: www.glossyjatek.hu
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri és kijelenti, hogy, a jelen hivatalos
Részvételi és Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt feltételek és fenntartások nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Részvételi és Játékszabályzatot (vagy annak bármely
rendelkezését) nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatosan bármiféle jogosulatlan kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból automatikusan kizárásra kerül. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a szervező rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

2
Egy Pályázatnak egy, a 2. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Játékos által beküldött, és a jelen részvételi és Játékszabályzatnak teljes körűen megfelelő vásárlás adatai számítanak, így ha ezen adatok (AP kód vagy Számlaszám, a vásárlás dátuma és időpontja) többször is feltöltésre kerülnek, akkor csak az első alkalommal történt feltöltés az érvényes.
Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be a Játék során, azonban ugyanazon blokk adatokat tartalmazó Pályázat többszöri elküldése nem számít több pályázatnak.
Egy Játékos egy Pályázattal csak egy nyereményt nyerhet.
A Játékos köteles megőrizni és nyertessége esetén bemutatni a vásárlás során kapott
blokkot, mert ezzel igazolja a nyereményre való jogát. Amennyiben a Játékos a nyertes Pályázata szerinti blokkot nem tudja bemutatni, a Játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem jogosult.
A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel.
A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére.
A beküldött Pályázatban szereplő hibás vagy nem olvasható adatokból eredő hibáért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


5. A sorsolással kapcsolatos információk
Minden határidőben beérkező, a 2. pont szerint részvételre jogosult Játékos által beküldött és a jelen Részvételi és Játékszabályzatnak megfelelő, helyes és érvényes kóddal vagy számlaszámmal rendelkező Pályázat (a továbbiakban: Érvényes Pályázat) részt vesz a Játék sorsolásán.


A Játék indulását megelőzően 2020. október 27-én, a Játék időtartama alatt kisorsolásra kerül 30*1db ajándékcsomag és 6*18 db heti ajándék. A nyerő időpont (óra-perc), amiről jegyzőkönyv készül. A nyertesek, akik éppen az előre kisorsolt időpontban, vagy az után legközelebbi időpontokban (óra-perc) töltik fel a kódjukat. A pótnyertesek, a nyertesek utáni legközelebbi időpontban feltöltő Játékosok. A heti nyeremények sorsolási napjai november 02; november 09; november 16; november 23; november 30; december 07. ezen időpontokhoz tartozó nyerő időpontok (óra-perc), amiről jegyzőkönyv készül.

Amennyiben Nyertes Játékos nem tesz eleget a Játékszabályzatban leírt kötelezettségeinek a nyeremény átvételét illetően, vagy ha bebizonyosodik, hogy a Nyertes egyébként nem vehetett volna részt a Játékban, mert nem felel meg a Játékszabályzat 2. pontjában írt részvételi feltételeinek, pótnyertes kerül a helyébe. A fődíj sorsolása december 07-én az összes a 2. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Pályázatokból kerül kisorsolásra gépi módszerrel.
Nyerő időpontok sorsolása a Webergoline Kft. 3 tagú bizottsága előtt kerül kisorsolásra a 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. sz. alatt

6. Nyeremények
A Játékban összesen 48 db nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi felosztásban.
Napi nyeremények:
30 db Glossy termékekből összeállított ajándékcsomag
Heti nyeremények:
6 db elektromos vízforraló
6 db szendvicssütő
6 db pirítós készítő
heti 1-1-1 db, összesen 18 db

Fődíj:
1 db hűtőszekrény összesen 1 db
A nyertesek felkerülnek a www.glossyjatek.hu microsite oldalra.

 

7. Nyertesek és tartalék nyertesek
Nyertes:
Egy Pályázat akkor nyertes, ha Érvényes Pályázatnak minősül és az 5. pont szerinti
sorsolás nyertesnek választotta (a továbbiakban: a Nyertes Pályázat). A nyereményre, illetve annak átvételére az Érvényes Pályázatok beküldő Játékos jogosult (a továbbiakban: a Nyertes Játékos). A Nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha az Érvényes Pályázathoz tartozó blokkot be tudja mutatni a Szervezőnek a 8. pont szerint.

Nyertes értesítése:
A Nyertes Játékosokat a szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti azon e-mail címen, amely a regisztráció során megadásra került. A Szervező ezen e-mail üzenet keretében megerősítést kér továbbá, hogy a Nyertes Játékos által (a nyeremény kézbesítéséhez) a megadott postacím helyes-e. Erre az e-mail üzenetre várja a Nyertes Játékos visszajelzését, továbbá nyilatkozatát a Nyertes Pályázathoz tartozó blokk 8. pont szerinti beküldéséről, a Szervező legkésőbb 10 naptári napon belül.

Amennyiben a Játékos 10 naptári napon belül nem válaszol a Szervező ezen e-mail üzenetére, a Nyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, és elveszti jogosultságát a nyereményre, és helyébe a Tartaléknyertes lép a következő bekezdés rendelkezései szerint.

Amennyiben a Nyertes Pályázat vagy Nyertes Játékos a Szabályzat feltételeinek nem
felel meg, az ugyanazon sorsoláson, ugyanarra a nyereményre kihúzott Tartaléknyertes automatikusan átveszi a helyét.


8. A nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok
A Nyertes Játékosokkal a 7. pont szerint a kapcsolatot felveszi, és a részleteket egyezteti a Szervező, azon az elérhetőségén, amit a Nyertes Játékos a Játék során megadott. A Szervező minden Nyertes Játékostól bekéri a Nyertes Pályázathoz tartozó nyertes blokkot.
A Nyertes Játékos a Szervező kapcsolatfelvételétől számított 10 naptári napon belül
köteles a Nyertes Pályázathoz tartozó blokkot a Magyar Drogéria Kft. 1085. Budapest,  József krt. 69. fszt. 1. címre megküldeni úgy, hogy az e határidőn belül a címre megérkezzen, vagy az egyeztetés során megadott email címre fénykép formátumba elküldeni.
- A beküldött blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely felmerülő vitás
esetben a Szervező döntése az irányadó.

A 7. pontban foglalt feltételek teljesítése és a Nyertes Pályázathoz tartozó blokk 8. pont szerinti beküldése esetén a nyertesek a Mixpakk Kft. futárszolgálat (1116. Budapest, Barázda utca 42.) útján kapják meg nyereményüket, kivételt képez ez alól a fődíj átvétele, melyet a Szervező saját logisztikájával szállít házhoz a nyertesnek.
A borítékra rá kell írni: „Glossy a kosárba””. A nyereményt a microsite-on megjelölt
nevére küldi ki a Szervező.
Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a
Pályázaton feltüntetett, illetve személyes adatai, illetve egyéb megadott adatai nem
valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat hamisított vagy nem érvényes.
A játékosok téves vagy valótlan tartalmú adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli.

A blokk beküldése és érvényességének ellenőrzése után a Szervező a megadott címre a Mixpakk Kft. futárszolgálat (1116. Budapest, Barázda utca 42.) útján küldi ki a Játékosok tárgy nyereményét, legkésőbb a blokk beérkezésétől számított 30 napon belül feladva.

Szervező a Mixpakk Kft. futárszolgálat kézbesítésből eredő hibákért nem vállal
felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget az értesítés és nyeremény kézbesítésére, ha a pályázaton a megadott cím vagy e-mail cím pontatlanul, hiányosan, tévesen vagy olvashatatlanul került feltüntetésre.

11.A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő költségek, a pályázatok

beküldésének postaköltsége, stb.) a játékosokat, illetve a nyerteseket terhelik.

12. Adatkezelési nyilatkozat
A Játékos a Microsite (www.glossyjatek.hu) használatával hozzájárul, hogy az általa
megadott személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása céljából felhasználják és kezelik.
A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
bizalmasan kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a nyereményjátéknak a lebonyolítására használja fel, és csak a nyertesek adatait veszi (név, cím) nyilvántartásba.

A Szervező az adatokat az adatfeldolgozóként igénybe vett Webergoline Kft. 1124.
Budapest, Apor Vilmos tér 25-26, valamint a Reál Hungária Élelmiszer Kft. 2051.
Biatorbágy, Rozália park 5-7. továbbá a G’Roby Netshop Kft. kivételével harmadik
személy részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.
A Játékosok által megadott adatokat a Szervező a sorsolást követő 30 napon belül
megsemmisíti.


13. Az 1. pontban körülírt pályázatok hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a futárszolgálati kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, valamint az esetleges nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

Budapest, 2020.10.26.
Magyar Drogéria Kft.
Szervező