Kométa játékszabályzat

„KOMETA – KETTŐT VESZEK, EGYET NYEREK” PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

 

  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

A „KOMETA – KETTŐT VESZEK, EGYET NYEREK” elnevezésű promóció (a to­vábbiakban: Promóció) szervezője a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69., e-mail: kometa@kometa.hu (a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító).

 

 

  1. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1. A Promócióban kizárólag azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Pro­móció 3. pontban írt időtartama alatt vásárolnak (továbbiakban: Játékos),

 

2.1.1. a promócióban részt vevő magyarországi Reál üzletekben
(a promócióban részt vevő részletes üzletlistát a jelen részvételi szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza) egyszerre (egy vásárlás során) legalább 2 (kettő) db-ot a promócióban részt vevő termékek közül:

(a továbbiakban együtt: Termék; a jelen részvételi szabályzat 1. sz. melléklete is tartalmazza a Promócióban részt vevő termékek listáját).

 

2.2. A Játékosok a 2.1. pont szerinti vásárlás során a kasszánál egy darab kaparós sors­jegyet kapnak ajándékba (a továbbiakban: Szelvény). Amennyiben valamely Játékos – a 2.1. pont szerinti feltételek teljesítése ellenére – nem kap Szelvényt, úgy a vásárlás befejeztét követően, utólag, a Szelvény nem követelhető. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a jelen pont alapján felmerülő valamennyi vitás kérdés esetére.

 

2.2.1. Amennyiben a lekaparást követően a Szelvényen a „GRATULÁLUNK, ÖN NYERT! Nyereménye: 1 db KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g” felirat található, úgy a Játékosok a Szelvényt a vásárlás helyén - jelen részvételi sza­bályzat 2. számú mellékletében felsorolt, a promócióban részt vevő beváltó­helyek egyikében válthatják be a Promóció időtartama alatt (a készlet erejéig): átadják az üzlet munkatársának a „GRATULÁLUNK, ÖN NYERT! Nyereménye: 1 db KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g” feliratot olvasható formában tartalmazó Szelvényt, amelyért cserébe az 5.1.1. pontban meghatározott Termék ajándékot vehetik át.

 

2.3. A Játékosok a Promócióban való részvétellel elfogadják a jelen részvételi sza­bályzatban (a továbbiakban: Részvételi szabályzat) leírt valamennyi feltételt.

 

2.4. A Promóció során a Játékos a „GRATULÁLUNK, ÖN NYERT! Nyereménye: 1 db KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g” feliratot tartalmazó Szelvényt kizárólag egyszer jogosult felhasználni, melyet a Beváltóhely munkatársa a beváltáskor át is vesz tőle.

 

2.5. A Játékos a játékban részt vevő üzletekről a www.kometa.hu/aktualitasok web­oldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül, valamint jelen Szabályzat 2. sz. mellék­lete alapján tájékozódhat.

 

2.6. A Promócióban kizárólag a 2.1. pontban meghatározott, a jelen Részvételi sza­bályzat 1. számú mellékletében részletesen is felsorolt Termékek vesznek részt. A Pro­mócióban összesen 10.000 darab promóciós Szelvény vesz részt, melyek közül minden 5. Szelvény nyer. A „GRATULÁLUNK, ÖN NYERT! Nyeremé­nye: 1 db KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g” feliratot tartalmazó Szelvények eloszlása véletlenszerű. A promóciós Szelvények a készlet erejéig érhetők el. A Pro­mócióban a nyertes Szelvények mellett nem nyertes Szelvények is részt vesznek, amelyeken az alábbi felirat olvasható: „EZÚTTAL NEM NYERT. Jó étvágyat kívánunk a megvásárolt KOMETA termékekhez.”

 

2.7. Amennyiben a Szelvényen a felirat elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ez­ál­tal a Promócióban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvas­ható (nem egyértelműen megállapítható, hogy nyertes vagy nem nyertes a Szel­vény), a Szervező jogosult a Játékos Szelvényét a Promócióból kizárni.

 

2.8. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Szelvények érvénytelenek és nem vesz­nek részt a Promócióban.

 

2.9. A Szervező a Szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kap­cso­latban kizárja a felelősségét. Tulajdonosnak a Szervező azt a Játékost tekinti, aki a Szelvényt először Termék ajándékra beváltja.

 

2.10. A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Reál Hungária Kft. (2051. Biatorbágy, Rozália Park 5)., a promócióban részt vevő Reál üzletek (melyek listáját jelen részvételi szabály­zat 2. Pontja tartalmazza), a Ritter Nyomda Zrt. (1164 Buda­pest, Csókakő utca 35.), valamint a Promóció szervezésében/lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek, ezek munkavállalói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv­ről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. E rendelkezés alkalmazását a promócióban részt vevő beváltó­helyek ellenőrzik.

 

 

  1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

A Promóció 2021. május 3. és 2021. június 30. között, a Részvételi szabályzat 2. számú mellékletben felsorolt, a promócióban részt vevő üzletek nyitvatartási idejében tart.

A Szelvények beváltásának határideje: 2021. június 30., a Részvételi szabályzat 2. számú mellékletben felsorolt, a promócióban részt vevő üzletek nyitvatartási idejében.

 

 

  1. A PROMÓCIÓ MENETE

 

4.1. Promóciós csomagolás beváltása

4.1.1. Az a Játékos, aki a Promóció időtartama alatt a 2.2.1. pont alapján nyertes Szelvényt vált be, jogosult egy darab, az 5.1.1. pontban leírt Termék ajándékra (a készlet erejéig).

 

4.2. A promóció további feltételei

4.2.1. A Játékos a Szelvény(ek)re csak és kizárólag a vásárlás pillanatában jogo­sult, a kasszától történő távozást követően a Szelvény igény nem érvénye­síthető.

 

4.2.2. Egy nyertes Szelvény kizárólag egy Termék ajándékra jogosít.

 

4.2.3. Egy Játékos több vásárlással is részt vehet a Promócióban, amennyiben a Promóció időtartama alatt többször vásárol a 2.1. pontban rögzített feltételek szerint a Promócióban résztvevő Termékeket, a promócióban résztvevő Privát MAX üzletek valamelyikében.

 

4.2.4. A Promócióban csak magánszemélyek vehetnek részt.

 

4.2.5. A Promócióban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vá­sár­lás során blokk, nyugta vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállí­tásra.

 

 

 

  1. NYEREMÉNYEK

 

5.1. Termék ajándékok

5.1.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 2.2.1. pont alapján „GRATULÁ­LUNK, ÖN NYERT! Nyereménye: 1 db KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g” feliratot tartalmazó Szelvényt vált be, jogosult 1 (egy) darab 80 g-os KOMETA Útravaló Ízletes szalámi 80g termékre (a továbbiakban: Termék ajándék). A Játékban összesen 2.000 darab Termék ajándék nyerhető.

A Termékek elérhetősége egyes beváltóhelyeken egyenlőtlen lehet a termékfo­gyások alapján, a Termék ajándékok a készlet erejéig érhetőek el a beváltó­helyeken. (A beváltóhelyek listája a 2. számú mellékletben található meg.)

 

5.2. A Termék ajándék változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

 

5.3. A nyertes Szelvényt bemutató személy a Termék ajándék(ok) helyett azok pénz­beli értékének megtérítését nem igényelheti.

 

 

  1. ADÓZÁS

A Termék ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Termék ajándékok adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. Az Termék ajándék(ok) átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a Termék ajándékok(ok) átvételi helyszínére történő utazási költségek a Játékost terhelik.

 

 

  1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

7.1. A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetőek el.

 

7.2. A Játékosok kérdéseiket, illetve észrevételeiket írásban elküldhetik a promocio@kometa.hu e-mail címre.

 

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1. A hirdetésekben a Termék ajándék(ok) képe csak illusztráció. A Játék kommuni­ká­ciós anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szerve­ző és Lebonyolító, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

 

8.2. A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

 

8.3. A jelen Játékra és Részvételi szabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármi­kor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

 

8.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék során jelen szabályzatot módosítsa, kü­lönösen arra vonatkozóan, hogy a promócióban részt vevő szelvények számát (így ezzel a nyertes szelvények számát) növelje.

 

 

Budapest, 2021. április 27.

KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt.

Szervező