„20+1 Receptverseny”

A Reál Élelmiszer Hungária Kft.

„20+1 Receptverseny”

Részvételi és Játékszabályzat

  1. A játék szervezője

A „20+1 receptverseny” (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Reál Hungária Élelmiszer Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7., továbbiakban: „Szervező”). A Szervező által lebonyolított Játékra a jelen részvételi és Játékszabályzat alkalmazandó.

A Reál Élelmiszer Hungária Kft. Nyereményjátékot szervez hivatalos Facebook oldalán, aminek pontos megnevezése „20+1 receptverseny”. A Reál Élelmiszer Hungária Kft. kizárólag a Reál Élelmiszer megnevezésű hivatalos Facebook oldalon fog megjeleníteni a játékkal kapcsolatos felhívásokat, információkat.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

  1. A játékban való részvétel féltételei

A játékban való részvételhez a jelen feltételeknek egyidejűleg kell megvalósulnia.

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva: a Szervező, a szervezésben résztvevő személyek, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

A Játékból kizárhatóak azon személyek, akik harmadik személy nevében játszik anélkül, hogy erről a harmadik személyt előzetes írásban tájékoztatná és írásbeli hozzájárulását, valamint a nyereményjátékban történő részvételre szóló, megfelelő meghatalmazást beszerezné. Kizárható az a személy, aki más forrásból származó fotót használni. Kizárólag saját készítésű ételfotóval lehet versenyezni.

A Szervező szoftver segítségével fogja ellenőrizni az elkészült fotók eredetét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem található semmilyen egyéb weboldalon a Játékos által küldött fénykép.

  1. A Játék leírása

A Nyereményjátékon olyan különleges recepttel lehet pályázni, amely a Játékosok saját, családi hagyományain alapuló ételkülönlegesség és elkészítéséhez legalább 3 darab Reál Saját márkás termék felhasználható. A hagyományos, magyar gasztronómiai fogások az ország különböző szegleteiben eltérő módon készülhetnek.

A játék időtartama: 2021.05.05 - 2021.05.30.

A Játék kiírására 2021.05.05-én kerül sor, azonban a pályázati anyagokat 2021.05.12-2021.05.26-ig várjuk a receptek@real.hu e-mail címre. Az ezen időtartamok előtti és utáni időpontokban beérkezett Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

2021.05.26-2021.05.30-ig választja ki a zsűri a 20+1 legjobb receptet. A nyertesek listája 2021.05.31-én kerül közzétételre a Reál Élelmiszer Hungária Kft. hivatalos Facebook oldalon, a Reál Élelmiszeren.  A Játék során 20+1 nyertest fog kiválasztani a zsűri.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri és kijelenti, hogy a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt feltételek és fenntartások nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Részvételi és Játékszabályzatot (vagy annak bármely rendelkezését) nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatosan bármiféle kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be a Játék során, azonban minden beküldött Pályázatnak eltérőnek kell lennie.

  1. Nyeremények
  1. Kapcsolatfelvétel a Nyertessel

A Nyertesekkel a kihirdetését követően 10 naptári napon belül felvesszük a kapcsolatot és egyeztetjük a nyeremény átvételét.

 Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 héten belül jelentkezik, illetve együttműködik a Szervezővel a nyeremény átvételének egyeztetése kapcsán, akkor az eredményhirdetéstől számított 25 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertes megkapja a nyereményét.

Amennyiben a Nyertes az értesítésre 2 héten belül nem válaszol, vagy a nyeremény átvételének idejéről és helyéről történő egyeztetés érdekében a Szervezővel nem működik együtt, a nyereményre nem jogosult.

 

  1. Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, mint például a játék szervezéséhez kapcsolódó gyártók, az informatikai rendszereket üzemeltető cég (továbbiakban „Partner).

 A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, sem pedig a Facebook működési- vagy egyéb hibáiból eredő problémákért, vagy az ezek bármelyikével okozati összefüggésben bekövetkező károkért.

A Szervező ezek tekintetében, illetve az esetleges szerződésszegése tekintetében általában is a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja mindennemű felelősségét, különösen, de nem kizárólag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét.

  1. A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

  1. A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

  1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő költségek stb.) a Játékosokat, illetve a Nyerteseket terhelik.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

  1. Adatkezelési szabályok

A Résztvevő játékban történő részvételéhez szükséges személyes adatainak (név, telefonszám, e-mail cím) a Szervező általi kezelése a nyereményjátékban történő részvétellel létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). A megadott adatokat a Reál Élelmiszer Hungária Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik hogy, a jelen Szabályzatban megjelölt eredményhirdetési időpontot követően, a Reál Élelmiszer Hungária Kft. által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Reál Élelmiszer Hungária Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, telefonszám, e-mail cím, településnév vagy pontos lakcím) a nyeremény átadása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) illetve a nyereménnyel kapcsolatos számviteli illetve adóeljárási kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) érdekében, amelyeket a Reál Élelmiszer Hungária Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy az eredményhirdetés alkalmával teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. E tekintetben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Reál Élelmiszer Hungária Kft.

Cégjegyzékszám: 13 09 191691

Adatkezelés helye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezen felül jogosult személyes adatai helyesbítését, a GDPR 17. cikkben meghatározott feltételek fennállása esetén törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy az eredményhirdetés előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés részben hozzájáruláson alapul (nyertes nevének és településének közzététele), a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Biatorbágy, 2021.05.05.